حریم قانونی کانالها و لوله های آب رسانی

حریم قانونی کانالها و لوله های آب رسانی

حریم منابع آبی ( بستر، رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی )
آیین نامه مربوط به استنادتبصره ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب- مصوب ۱۳۶۱- و تبصره (۶۶) قانون بودجه ۱۳۶۳ کل کشور
حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.
حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از ۱ تا ۲۰ متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزرات نیرو تعیین می گردد.
حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو و یا شرکتهای تابع آن برای هر طرف تعیین می گردد و این حریم از منتهی الیه دیواره آنها می باشد.
ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی:
الف- آبدهی (دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۱۲ تا ۱۵ متر.
ب- آبدهی (دبی) از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۸ تا ۱۲ متر.
پ- آبدهی (دبی) از ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۶ تا ۸ متر.
ت- آبدهی (دبی) از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۴ تا ۶ متر.
ث- آبدهی (دبی) از ۱۵۰ لیتر تا ۲ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۱ تا ۲ متر.
ج- آبدهی (دبی)از ۱۵۰ لیتر در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۱ متر.

۱٫ حریم لوله آبرسانی تا قطر ۵۰۰ میلی متر کلا ۶ متر (۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
۲٫ حریم لوله آبرسانی از ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر کلا ۸ متر (۴ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
۳٫ حریم لوله آبرسانی از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر کلا ۱۰ متر (۵ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

کانال، انهار، شبکه های آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در مزارع و باغها تا مساحت ۱۰۰ هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند.

در مواردی که در طراحی کانال، تاسیسات تبعی ( راه سرویس، گل انداز، زهکش و غیره) در یک طرف یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصله (۲) متر از منتهی الیه تاسیسات مذکور برای حفاظت آنها در نظر گرفته می شود. ولی در هر حال فاصله ای که تاسیسات تبعی مذکور به انضمام ۲ متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشد.

برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا ۱۵۰ متر تراز افقی از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و مصرف و وضع رودخانه ها، نهر طبیعی و برکه که بوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *