قرار منع تعقیب

ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٢٩ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠٩٣۵ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ٢٧٣ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع: ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ دادﺳﺮا در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞﻣﺎده ٧۵۴رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
٢٢/١٠/١٣٩۵ ٩۶٢٨/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۵/٣٨ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ٢۵/٠٨/١٣٩۵ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۵/٣٨ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.٢۵/٨/١٣٩۵ـ ٧۵۴ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، از١٧/٣/١٣٩۵ ـ ۵/١٢۶٩/٩٠١٩ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﺎﻧﻮن،١٠٠٠۴۵۵ و ٨٠٠٢۵۴ﺷﻌﺐ ھﻔﺘﻢ و ﭼﮫﻞ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﻼﺳﺔ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد: ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ٢۵ ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺟﻨﺎزه آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪھﺎدی)ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ(… ٨٠٠٢۵۴. ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ١ در داراﻟﺮﺣﻤﺔ ﺷﯿﺮاز ﮐﺸﻒﺷﺪه.۴/١/١٣٩۴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.١ ١۴/۶/١٣٩۴ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل… و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮاﯾﻞ… واﻟﺪﯾﻦ وی، از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺔ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﯿﺪ… ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻋﻼم داﺷﺘﻪ: »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪات ﺣﯿﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﺖ ﻓﻮت، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف « ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ذاتاﻟﺮﯾﺔ ﺣﺎد ﭼﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ ھﺸﺘﻢ ً و ﻋﻮارض آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﺣﺎﻣﺪ… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ٣٠/٨/١٣٩۴دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻋﻮارض آن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪان وﺻﻒ ﺟﺰاﯾﯽ و ﻋﺪم اﺣﺮاز وﻗﻮع ﺑﺰه، ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﺷﻌﺒﺔ اول ٢۵/٩/١٣٩۴ ـ ٩۴٠ ـ ٣۵٩دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﻋﻨﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٌ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی٢٧٣ دادﻧﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺮض از آن ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ٢٧/١٠/١٣٩۴ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﺣﻮم طﯽ ﻻﯾﺤﺔ ﻣﻮرﺧﺔ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:٢٠٠٠١١ ﺑﻪ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﺔ ٢١/١/١٣٩۵ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع و در ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ اول دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن٢۵/٩/١٣٩۴ ـ٩۴٠ـ٣۵٩»در ﻣﻮرد ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮاﯾﻞ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﺷﻌﺒﺔ ھﺸﺘﻢ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای٣٠/٨/١٣٩۴ ـ ٩۴٠ـ ٢٠٢ اﻟﯿﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻤﺎره ٌ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ… و آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل… ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ… داﯾﺮ ﺑﺮ ﻓﻮت ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ… رد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت را ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه، اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آن را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه، از ﺣﯿﺚ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن٢٧٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ۴۶٩رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده دادﻧﺎﻣﺔ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺑﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎطﻤﻪ… از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ: ﺳﮫﺎم ﻋﻠﯽ، ﻓﺮﺷﺎد١٠٠٠۴۵۵. طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ٢
و ﻣﮫﺮداد ﺷﮫﺮت ھﻤﮕﯽ… ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﺎﻣﺎن… ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده. آﻗﺎی ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ دھﻢ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺎﻣﺎن… ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﻓﯽ،٩۶٠٠۶۵ طﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ٢۴/۶/١٣٩۴ﺷﯿﺮاز در ﺗﺎرﯾﺦ طﺒﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻢ… ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ آن را٢٩/٧/١٣٩۴ ـ ٠٠٢٢۶ ﻻﯾﺤﻪای در ﻓﺮﺟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح دادﻧﺎﻣﺔ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺮﻗﻮم، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ھﻔﺘﻢ ارﺟﺎع ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ:١۶/١/١٣٩۵ ـ ١٠٠٠٠۵ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ »در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﮐﻮرش… ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎطﻤﻪ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ دھﻢ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز ٢٩/٧/١٣٩۴ ـ ٠٠٢٢۶ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی٢٧٣ )ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺻﻮف در ﮔﺰارش داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی( اﺑﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ… »ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻗﺮارھﺎی ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی اﻟﻒ و ب و پ و ت ﻣﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺮارھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ«؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ٣٠٢ ﺟﮫﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﭼﻮن ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﺔ ھﺸﺘﻢ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب را ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ھﻔﺘﻢ در ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد، ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻦ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢٧٣ از ﻣﺎده ً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ٣٠٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی اﻟﻒ، ب و پ و ت ﻣﺎده ٢٧٣»در ﻣﺎده )ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ رأی اﻋﻢ از ﻗﺮار و ﺣﮑﻢ اﺳﺖ( اﯾﻦ۴٢٨ و ﻣﺎده ۴٢٧ ﻣﺎده ٢ و ﺗﺒﺼﺮه ۴٢۶ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻗﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ٨٠ در ﻓﺼﻞ ﮐﻠﯿﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ. از طﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۴٢۶ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽھﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ، ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ً ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ اﺳﺖ و دادﮔﺎه اﺑﺘﺪاﺋﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﮏ رأی ﻣﺎھﯿﺘﯽ اﺳﺖ، رأی ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل دادرﺳﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢۵/٠٨/١٣٩۵ـ ٧۵۴ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ۴٢٨ و ٣٠٢ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی، آراء ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﮐﻢ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ٢٧٣ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ذﯾﻞ ﻣﺎده آن، آراء ﺻﺎدره ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ اﻋﻢ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ، ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻗﺮارھﺎی ﻣﻨﻊ و ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺗﺒﺼﺮه ۴٢٧ﻣﺎده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در ﻣﺮﺟﻊ ذیﺻﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﻟﮫﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدره از دادﺳﺮا در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، رأی ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، ۴٧١ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮآن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *