قوانین تقاضای دریافت جنین

قوانین تقاضای دریافت جنین

ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٣٣ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠٩۴٩ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ٧۵۵رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره
۶/١١/١٣٩۵ ٩۶٧٧/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۵/٣٩ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۵/٣٩ ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر١۴/١٠/١٣٩۵ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.١۴/١٠/١٣٩۵ ـ ٧۵۵ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫـﺮان، از ﺷـﻌﺐ اول و ﭘﻨﺠﻢ٢۴۴ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ دﯾﻮانﻋـﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، درﺑﺎره ﮐﯿـﻔﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿـﻢ و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.١ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺎده دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر٢٩/۴/١٣٨٢بّ رور ﻣﺼﻮ : ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد ً ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ذﯾﻼ ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، آﻗﺎی ﻣﮫﺪی… و ھﻤﺴﺮﺷﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎطﻤﻪ… در دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج ١٩٨۴ . طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ١ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء)ص( ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮی ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎهھﺎی دادﮔﺴﺘﺮی دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و دادﮔﺎه٢۴۴ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ:١۴/١٢/١٣٩١ ـ ٢١٠۶اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ »… ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور، درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ دﻋﻮی ﻧﺒﻮده و ﺟﻨﺒﺔ ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ٢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﺧﺺ آن ﻧﺪارد و ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد و طﺒﻖ ﻣﺎده از طﺮف زن و ﺷﻮھﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد و دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪدار ﻧﺸﺪن و ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ زوﺟﯿﻦ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و٢٨ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮج و ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه در اﺟﺮای ﻣﺎده اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد …« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:١۴/٢/١٣٩٢ ـ ١٣٩ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﺔ ٢»ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده طﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻼﻣﺖ٢٩/۴/١٣٨٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺼﻮ از ﻧﺎﺣﯿﺔ زوﺟﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ه ً ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ً دادﺧﻮاﺳﺖ و طﺒﻌﺎ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻗﺮار ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﻮﺟﻪ و ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ و … ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮج ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﺷﻌﺒﺔ ﭘﻨﺠﻢ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، آﻗﺎی طﺎھﺮ… و ھﻤﺴﺮش ﺳﮫﯿﻼ…، ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری و٩٠٠٠٧٨ . ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ٢ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ در دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه، ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎهھﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﮫﺮان ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده

ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ١٣/٣/١٣٩٢ ـ ۴١۶ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﮫﺮان در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ٢۴۴ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﯾﮏ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ:٣٠/۶/١٣٩٢ ـ ٣٩٩ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﭘﻨﺠﻢ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ »ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ از ﺳﻮی زوﺟﯿﻦ، ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﺗﮫﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه، ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ١١ﺣﺴﺐ ﻣﻼک ﻣﺎده ٢ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻘﻮق ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و دادﮔﺎه٢٩/۴/١٣٨٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم٢٧ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

« ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ٢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق، ﭼﻮن ﺷﻌﺐ اول و ﭘﻨﺠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎده ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﺒﺎرت »ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ …« آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ١٣٨٢ ب ﺳﺎل ّ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺼﻮ اﻋﻀﺎیﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ اول در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ، ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻗﺎﻧﻮنآﯾﯿﻦدادرﺳﯽ… در اﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪاﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه، ﺑﻪﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ١١دﻋﻮی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ۴٧١ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪور آراءﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﮐﯿﻔﺮی طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر »در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور دﻋﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﻟﺬا ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﺔ ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻧﺪارد زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ رأی ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر١۴/١٠/١٣٩۵ ـ ٧۵۵ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره آن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ۴ ﻣﺎده ً از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﺧﺼﻮﺻﺎ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ از اﻣﻮر ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ… در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﻨﺼﺮف از آن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺗﻘﺎﺿﺎی زوﺟﯿﻦ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و رأی ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ۴٧١ ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *