معنی چند اصطلاح عربی، حقوقی

معنی چند اصطلاح عربی، حقوقی

معنی تعدادی از واژه های عربی که در حقوق استفاده میشوند.

عنه
مرکب از حرف جر عن ضمیر متصل ه : از او درباره او

عفی عنه
( جمله فعلی دعایی ) بخشوده باد .

بخشوده باد .

محکی عنه
حکایت شده از او

مشتکی عنه
آنکه از او شکایت شده

معجوز عنه
چیزی که شخص از دست یافتن بدان ناتوان باشد .

منوب عنه
کسی که دیگری از تو در کاری نیابت کرده.

شخصی که کسی بکارش نایب او باشد .

مبحوث عنه
بحث شده ( تز آن )

محذور عنه
منع شده داز او دوری جسته از وی ممنوع .

مستانف عنه
پژوهش خواسته

مستغنی عنه
۱ – آنچه که از آنبی نیاز باشند . ۲ – بی فایده : و آنچه بعضی شاعران کوتاه نظر گویند . فن عروض علمی بی منفعت و تحصیلی مستغنی عنه باشد خطائ محض است

معترض عنه
واخواسته .

مفروع عنه
پرداخته انجام شده : بپایان رسیده : تاثیر کتاب امری مفروغ نه است .

مکنی عنه
کنایه

منقول عنه
۱- نقل شده از او ۲- روایت شده از او

رضب الله عنه
( جمله فعلی دعایی ) خشنود باشد خداوند از او ( مرد ) : حدیثی روایت کرده است از سلمان فارسی رضی الله عنه ..یا رضی الله عنها . خشنود باشد خداوند از او ( زن ) : بعاشیه رضی الله عنها گفت …)) یا رضی الله عنهم . خشنود باشد خدا از آنان ( مردان ) : درعهد دولت آل عباس – رضی الله عنهم – خواجگان شگرف خاستند .. یا رضی الله عنهما . خشنود باشد خدا از آن دو ( مرد یا زن ) : (( با عبید الله بن زیاد و با سعید بن عثمان بن عفان رضی الله عنهما …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *