نمونه موافقت نامه

نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ……………. بین ………. که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک سو ، و ……………. که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .

ماده ۱- موضوع
موضوع پیمان ، عبارت است از :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ماده ۲- اسناد و مدارک
این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف) موافقت نامه
ب) شرایط عمومی
ج) شرایط خصوصی
د) برنامه زمانی کلی
ه) فهرست بها و مقادیر کار
و) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) ، دستورالعمل ها و استاندارد های فنی
ز) نقشه ها
اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار ، و صورت مجلس باشد .
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ،‌موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .
ماده ۳- مبلغ
مبلغ پیمان (به حروف ) ………………………………………………………………………….
و(به عدد ) …………………………………………………….. ریال است . مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .
ضریب اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .
ماده ۴- تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار
الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .
ب) مدت پیمان ……………… ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .
ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ……….. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .

ماده ۵- دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ………….. ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود .

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار
نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………….. واگذار شده است مه با توجه به
مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .

ماده ۷- نشانی دو طرف
نشانی کارفرما :……………………………………
نشانی پیمانکار: ……………………………………

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضاء امضاء

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *