پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش اول

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی

۱)آیا با وکالت محضری می توان به نمایندگی از مدعی طرح دعوا کرد؟

خیر،طبق ماده ی ۲ آیین دادرسی مدنی فقط شخص یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آن ها می توانند طرح دعوا کنند ،کسی که وکالت محضری از شخصی داشته باشد می تواند برای طرح دعوی در دادگاه وکیل بگیرد.

۲)آیا شخص معسر می تواند وکیل داشته باشد ؟

خیر،در صورت داشتن وکیل درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.

۳)  آیا اسقاط کافه ی  خیارات در تخلف وصف ممکن می باشد ؟

خیر

۴) درصورتیکه دادگاه سمت نماینده را نپذیرد آیا شخص باید دادخواست جدید دهد ؟خیر در صورت اخطاریه رفع نقص می تواند نماینده خود را عوض کند.

۵)آیا از شخصی که فوت کرده است می توانم ضمانت کنم؟

بله ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

۶)آیا برای طلاق شخص می تواند به غیراز وکیل قانونی به شخص دیگری وکالت محضری دهد ؟

خیر فقط می تواند وکالت محضری دهد که آن شخص به نمایندگی از وی وکیل بگیرد.

۷)درصورتی که انتقال چک در برگ جداگانه انجام شده باشد آیا این شخص ذینفع است ؟

بله این شخص ذینفع می باشد این مورد ظهرنویسی محسوب می شود

۸)آیا با اصل چک یا بدون آن می توان دادخواست را پذیرفت ؟

خیر ،باید کپی مصدق چک به همراه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک باشد.

۹)درصورتیکه چکی از طریق ظهرنویسی به شخصی انتقال داده شود آیا در قسمت خواهان باید نام ظهرنویس و دارنده باهم ذکر شود ؟

خیر فقط نام کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده یعنی دارنده فعلی  چک باید در قسمت خواهان نوشته شود

۱۰)آیا دارنده ی چک می تواند هم علیه ظهرنویس و هم علیه صادرکننده چک دادخواست مطالبه وجه چک بدهد ؟

بله زیرا در چک هم صادر کننده و هم ظهرنویس از لحاظ حقوقی مسئولیت تضامنی دارند ودارنده چک می تواند علیه هردو شخص مذکور دادخواست حقوقی مطرح نمایند.

۱۱)اگر شخصی در دعوی مطالبه وجه چک نام یکی از خواندگان را قید نکرده باشد می تواند این مورد را در مجتمع قضایی اصلاح کند؟

در صورت نقض دادخواست شعبه مجتمع قضایی  دادخواست را به دفتر خدمات قضایی برای رفع نقص ارسال می نماید.

۱۲)آیا مبلغ چک را می توان درستون خواسته کاهش یا افزایش داد؟

برای کاهش مبلغ چک به اختیار خواهان منعی وجود ندارد ،ولی خواهان حق افزایش خواسته را ندارد چون خواهان باید به میزان مندرج در چک از خواسته مطالبه نماید.

۱۳)آیا می توان تامین خواسته ده فقره چک برگشتی را در یک دادخواست مطرح نمود؟

بله همانطور که مجموع مبالغ تمام چک ها ،ملاک صدور دادخواست می باشد پس تامین خواسته این چک ها هم مجموعا در یک دادخواست  مطرح می گردد.

۱۴) آیا علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطالبه ی وجه را مطرح نمود؟

بله اگر مواعد رعایت شود علیه ظهرنویس هم می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود چون طبق قانون تجارت ظهرنویس هم مانند صادرکننده وضامن مسئولیت تضامنی دارد.

۱۵)چه کسی حق طرح دعوای مطالبه ی وجه چک را دارد ؟

الف)دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده ۱۱ قانون صدور چک است

ب)منتقل الیه یعنی کسی که به طریق اطمینان آور چک پس از برگشت به او انتقال یافته است.

۱۶)آیا می توان هم زمان از چک شکایت حقوقی و کیفری مطرح نمود؟

خیر فرد باید یا شکایت حقوقی مطرح کند یا در صورت وجود شرایط لازم شکایت کیفری طرح کند ،اگر موعد شش ماهه اخذ گواهی عدم پرداخت به پایان نرسیده باشد اقدام کیفری بهتراست و در غیر اینصورت باید شکایت حقوقی طرح کند

۱۷)چنانچه علت پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟

با توجه به ماده ی ۱۴ قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده بود.

۱۸)آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است ؟

باتوجه به تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح  وجود ندارد.

۱۹)آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک به عهده خواهان است ؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خوهان می باشد ودر رویه ی قضایی غالبا ماده ۲۲ قانون صدورچک را محدود به امور کیفری می دانند.

۲۰)آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی برعدم پرداخت محسوب می گردد ارائه این گواهی ضروری می باشد

۲۱)آیا برگه هایی که از صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری صادر می شوند را می توان در قالب مطالبه وجه چک ثبت کرد؟

به دلیل اینکه قانون صدور چک فقط شامل چک های صادره از عهده بانک ها است لذا اوراقی که صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری در اختیار مشتریان می گذارند مشمول ان قانون نیست و ممکن است مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد

۲۲)آیا آدرس خوانده می تواند با آدرسی که در گواهی عدم پرداخت قید شده است مطابقت نداشته باشد؟

در دعوی مطالبه وجه چک می تواند نشانی خوانده با آنچه در گواهی غدم پرداخت است مطابقت نداشته باشد اما در شکوائیه صدور چک بلامحل امکان پذیر نیست.

۲۳)آیا درخواست تامین خواسته چک می تواند جدای از خواسته مطالبه وجه چک ثبت شود؟

بله ،خواهان می تواند قبل ازتقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسیث تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد درخواست تامین خواسته بدهد .

۲۴)آیا بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت می توان چک را به دیگری انتقال داد؟

بله ،ولی منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند دادخواست حقوقی بدهد

۲۵)آیا می توان مطالبه وجه چک و سفته را در ضمن یک دادخواست آورد؟

درصورتیکه خواهان و خوانده یک شخص باشند و دو دعوا باهم در ارتباط یا دارای یک منشا باشند،می تواند ضمن یک دادخواست طرح شود

۲۶)اگرفردی پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت چک را گم کند می تواند دادخواست مطالبه ی وجه چک را نماید ؟

با داشتن رسید مفقودی چک می تواند این دادخواست را ارائه نماید

۲۷)مهلت شکایت کیفری در مورد چک لامحل چند روز می باشد ؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید در غیراینصورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ،شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

۲۸)در صورتیکه چک برای امانت داده شود آیا دارنده چک می تواند شکایت کیفری مطرح نماید ؟

خیر زیرا چکی که در متن آن قید شده باشد بابت امانت در حکم چک مشروط بوده و قابل تعقیب کیفری نیست

۲۹)چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟

خیر متقاضی می بایست جهت اصلاح گواهی به بانک مراجعه نماید.

۳۰)در مورد چک صادره از شرکت که دو نفر به نمایندگی از شرکت آن را امضا نمودند دارنده چک باید علیه چه شخصی شکایت کیفری خو.د را مطرح کند؟

با توجه به اینکه صاحبان امضای چک مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند وی باید علیه هر دو شخص شکایت کیفری خودرا مطرح کند.

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *