پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش دوم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش دوم

۳۱)آیا شخص در مرحله ی واخواهی در دادگاه کیفری می تواند دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نماید ؟

خیر زیرا دعوی مطالبه وجه چک در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری که صلاحیت ذاتی آن رسیدگی به جنبه جزای صدور چک بلامحل است وجود ندارد .

۳۲)اگر چک در وجه حامل گواهی عدم پرداخت علیه ظهرنویس صادر شده باشد آیا دارنده چک می تواند علیه ظهرنویس شکایت کیفری مطرح نماید ؟

خیر زیرا دارنده ی چک تنها می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح نماید

۳۳)در صورتی که صادرکنندگان چک سه نفر باشند ولی گواهی عدم پرداخت تنها به نام یک نفر صادر شده باشد آیا می توان از سه نفر شکایت کرد ؟

دراین مورد تنها علیه کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است می توان شکایت کیفری مطرح نمود.

۳۴)در صورتیکه گواهی عدم پرداخت به نام فردی صادر شده باشد آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از وی شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر زیرا دارنده چک شخصی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است لذا دارنده چک نمی تواند به شخص دیگری برای شکایت کیفری نمایندگی بدهد.

۳۵)در صورتیکه شخصی چند فقره چک دارد که همزمان برای چند چک در یک بانک و برای چک های دیگر در بانک دیگری گواهی عدم پرداخت صادر شده است در این مورد شکواییه براساس کدام چک به دادسرا ارسال  می گردد؟

باید مبتالغ چک را تجمیع کرد و به دادسرای محل بانکی که بیشترین مبلغ چک در صلاحیت آن است ارسال نمود.

۳۶)در صورتیکه از دو فقره چک ابتدا شکایت کیفری شده ولی دادگاه کیفری آن را کیفری تشخیص نداده باشد سپس به دفتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست حقوقی مراجعه کرده باشد دراینم مورد آیا دفتر خدمات قضایی می تواند دادخواست را ثبت کند؟

بله دفتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند دادخواست را ثبت نماید.

۳۷)اگر شخصی گواهی عدم پرداخت چک را گم کرده باشد و ازبانک گواهی عدم پرداخت بدون مهره و امضا گرفته باشد آیا می تواند دادخواست را برای او ثبت نمود ؟

خیر زیرا گواهی عدم پرداخت بدون مهرو امضا هیچ سندیت و اعتباری ندارد و دفاتر خدمات قضایی صرفا گواهی عدم پرداختی که مهر و امضا داشته باشد را می پذیرند.

۳۸)شخص بعد از گرفتن گواهی عدم پرداخت به علت مسدود بودن حساب چک را از طریق ظهرنویسی به یک وکیل انتقال داده است آیا وکیل مذکور می تواند شکایت کیفری مطرح کند؟

خیر زیرا تنها شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است می تواند شکایت کیفری مطرح کند و دراین مورد به این دلیل که چک از طریق ظهرنویسی بکیل منتقل شده است دارنده اول هیچ حقی ندارد و وکیل هم به این دلیل که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است حق شکایت کیفری ندارد بلکه در غیر این مورد چنانچه عقد وکالت میان وکیل و دارنده منعقد شده باشد وکیل تنها به عنوان نماینده قراردادی شخصی که گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است نه به عنوان دارنده چک حق شکایت کیفری دارند.

۳۹)آیا  در قالب یک شکواییه می توان در خصوص فاکتور و چک را مطرح نمود ؟

خیر زیرا تنها چک جنبه کیفری دارد و می توان در شکوائیه مطرح نمود و برای فاکتور باید صرفا دادخواست حقوقی مطرح شود

۴۰)اگر یک نفر خواهان چند فقره چک باشد و تمام چک ها به نام شرکت باشد اما گواهی عدم پرداخت بعضی از چک ها به نام شرکت .و بعضی به نام مدیرعامل و بعضی به نام حسابدار شرکت صادر شده باشد آیا می توان برای تمام چک ها در یک شکوائیه طرح دعوی نمود؟

بله چون تمام چک ها به نام شرکت می باشد ولی تنها امضا کننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

۴۱)درصورتیکه شخصی به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده باشد آیا این چک بابت تضمین معامله می باشد و در این صورت قابلیت شکایت کیفری را دارد ؟

خیر این چک ضمانتی بابت تضمین معامله نیست بلکه فقط ضامنی وجه آن را ضمانت کرده است و در اینجا دارنده می تواند علیه صادرکننده شکایت کیفریس مطرح نماید.

۴۲)آیا در مورد چکی که وعده دار است و در متن چک نوشته شده است که این چک بابت اجاره است می توان شکایت کیفری مطرح نمود ؟

خیر فقط می توان دادخواست حقوقی مطرح نمود.

۴۳)آیا شخصی که چکی را قبل از رسیدن موعد آن برگشت می زند می تواند شکایت کیفری مطرح نماید ؟آن تا پنج میلیون تومان است

خیر فقط میتواند دادخواست حقوقی مطرح نماید.

۴۴)آیا چکی که روی آن نوشته شده است بابت وجه دستی قابلیت شکایت کیفری را دارد ؟

بله زیرا وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده و بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نیست.

۴۵)در صورتیکه شخصی بدون ظهرنویسی چک در وجه حامل را انتقال داده و برگه اقرار حاکی از انتقال و شاهد نیز داشته باشد در این صورت آیا می تواند علیه ظهرنویس شکایت کند؟

خیر تعقیب کیفری فقط علیه صادر کننده چک است و ظهرنویس و ضامن یا صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته اند قابل تعقیب نیستند در اینجا علیه ظهرنویس فقط می توان دادخهواست حقوقی داد.

۴۶)چکی در وجه فردی صادر شده و او چک را در حساب دیگری خوابانده و گواهی عدم پرداخت هم به اسم شخص جدید برگشتی خورده است آیا کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند شکایت کیفری انجام دهد ؟

فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت به اسم او صادر شده است می تواند شکایت کیفری مطرح نماید.

۴۷)آیا برای شکایت کیفری می توان مشتکی عنه را مجهول المکان معرفی کرد ؟

خیر باید همان آدرسی که در گواهی عدم پرداخت ذکر شده است را قید کرد.

۴۸)در صورتیکه پرونده کیفری چکی در حال رسیدگی باشد و ختم رسیدگی اعلام شده باشد آیا می توان دادخواست مطالبه وجه چکی که مبلغ آن پنج میلیون تومان است را به همان دادگاه کیفری ارسال کرد ؟

مادام که ختم رسیدگی در دادگاه کیفری اعلام نشده است می توان دادخواست حقوقی را به همان مرجع کیفری ارسال کرد اما اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد دیگر نمی توان به همان دادگاه کیفری ارسال نمود

۴۹)اگر گواهی عدم پرداخت فاقد شرایط شکلی صحیح از قبیل شماره ،تاریخ ،اشتباه تایپی در اسامی باشد چه اقدامی باید نمود ؟

باید به بانک مراجعه نمود تا گواهی عدم پرداخت اصلاح گردد.

۵۰)چنانچه چکی به صورت بلامحل صادر گردد چه کسی حق شکایت از آن را دارد ؟

طبق ماده ی ۱۱  قانون صدور چک  طرح شکایت و دئرخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی هست که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

 ۵۱)درصورتیکه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت لاشه چک مفقود شود آیا می توان براساس گواهی عدم پرداخت طرح دعوا نمود ؟

به علت اینکه اصل سندی که باید بر آن مبنا دادخواست ارائه دهد وجود ندارد ابتدا می بایست رسید شکوائیه مفقودی چک را ارائه دهد و سپس دعوای چک را مطرح نمود .

۵۲)آیا علیه ضامن چک هم می توان شکایت کیفری مطرح کرد؟

خیر تعقیب کیفری فقط علیه صادرکننده چک است لذا ظهرنویس و ضامن یا صاحب حساب که در صدور چک دخالت نداشته اند قابل تعقیب نیستند.

۵۳)در مورد کدام یک از چک ها می توان شکایت کیفری ممطرح نمود ؟

باتوجه به ماده ۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج از کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در موسسات مالی یا اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد .

۵۴)در جرم صدور چک بلا محل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می شود ؟

در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند .

۵۵)چنانچه علت پرداخت چک مسدودی حساب باشد علیه چه کسی باید شکایت کرد ؟

مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک دارنده می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را داده است شکایت کند.

۵۶)در صورتیکه چکی با علم به بسته بودن حساب صادر شود دارنده آن چه شکایتی  می تواند طرح کند ؟

به عنوان صدور چک بلامحل طرح دعوی کرده زیرا قانون چک صدور چک از حساب مسدود را در حکم صدور چک بلامحل دانسته و صادرکننده را به حداکثر مجازات محکوم می کند.

۵۷)آیا در شکوائیه چک می توان آدرسی غیر از آدرسی که در گواهی عدم پرداخت برای مشتکی عنه قید شده در نظر گرفت ؟

خیر در شکوائیه صدور چک بلامحل امکان پذیر نیست.

۵۸)آیا شخصی که چک بعد از گرفتن عدم پرداخت به او انتقال یافته می تواند شکایت کیفری مطرح کند ؟

خیر در صورتیکه دارنده چک را پس از صدور گواهی عدم به دیگری انتقال دهد ،منتقل الیه حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند دادخواست کحقوقی بدهد مگر انتقال به صورت قهری ارث باشد.

۵۹)در شکوائیه ای که یک صادرکننده چک های متعدد صادر کرده و دارنده ها نیز متعدداند آیا همه دارندگان می توانند یک وکیل  بگیرند و علیه صادرکننده در یک شکوائیه شکایت کنند ؟

بله این مورد در شکوائیه امکان پذیر است.

۶۰)در صورتی که سه فقره چک از سوی افراد مختلف پرداخت نشده باشد نحوه تقدیکم شکوائیه به چه صورت می باشد ؟

باتوجه به اینکه موضوع شکایت سه فقره چک متفاوت  می باشد لذا باید برای هر چک به صورت جداگانه طرح دعوا نمود.

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *