پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم

۶۱)جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته چه مدارکی باید از خواهان دریافت گردد؟

برای مطالبه وجه سفته ،دلایل و منضماتی ازجمله تصویر مصدق سفته ،ظهر سفته ،و تصویر مصدق واخواست نامه باید ارائه گردد.

۶۲)در دعوی مطالبه وجه سفته برای تعین میزان خواسته چه معیارهایی وجود دارد ؟

زمانی که سفته صادر می شود ممکن است مبلغ توسط شخص صادرکننده سفته تعیین شده باشد که در اینصورت مبلغ تعیین شده همان بهای خواسته می باشد ،در صورتی که مبلغ تعیین نشده باشد و در عین حال پشت سفته تمبر باطل نشده باشد در اینصورت آن مبلغی که کنار سفته نشوته شده باشد به عنوان مثال (۱۰۰ میلیون ریال )معیار میزان خواسته واقع می گردد چنانچه پشت سفته بالاتر از مبلغ حداکثر سفته تمبر باطلل شده باشد مبلغی که خواهان به عنوان طلب اعلام می نماید معیار برای تعیین میزان خواسته می باشد .

۶۳)آیا ارائه ی اظهارنامه به جای واخواست نامه امکان پذیر است ؟

اظهارنامه نمی تواند جایگزین واخواست نامه باشد لیکن می تواند به عنوان یک ادله تنها عنوان سایر ضمائم به دادگاه تقدیم شود

۶۴)آیا محل ایجائ یا ایفاتی تعهد باید در سفته قید شده باشد ؟

بله آدرس محل ایجاد یا ایفاتی تعهد باید درسفته قید شده باشد درغیراینصورت اقامتگاه خوانده ملاک واقع می شود

۶۵)تاریخ سر رسید مطالبه وجه سفته به چه صورتد محاسبه می شود ؟

مهلت ده روز از تاریخ سفته برای درخواست واخواست نامه در نظر گرفته شده و پس از پایان ده روز برای طرح دعوی مطالبه وجه سفته یک سال فرصت می باشد

۶۶)کدام مرجع جهت طرح دعوی حجر صالح می باشد؟

دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی صالح به رسیدگی است

۶۷)درصورتیکه یک غفقره چک د ر تهران و چک دیگر در شهرستان برگشت خورده باشد ولیر آدرس خوانده در تهران باشد آیا می توان برای هردو چک یک جا طرح دعوی کرد؟

بله  چون محل اقامت خوانده در تهران است ،می توان برای هردو چک در محل اقامت طرح دعوی کرد

۶۸)مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ومطالبه وجه سفته بر چه مبنایی تعیین می گردد؟

در صورتیکه علاوه براقامتگاه خوانده آدرس ردیگری مبنی برایجاد و ایفای تعهد وجود داشته باشد ،برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی محل ایفای تعهد ملاک می باشد

۶۹)آیا ارائه خدمات قضایی در دفاتر تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است ؟

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مرجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و درواقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیت دار را انتخاب نمایند.

۷۰)اگر گواهی عدم پرداخت در شهرستان صادر شده باشد و آدرس خوانده در تهران باشد آیا دارنده می تواند شکوائیه را در تهران مطرح کند؟

خیر،دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم چک بلامحل ،دادگاه محل استقرار بانک محال علیه می باشد به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح شکایت کیفری نمود که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

۷۱)در دعوای مطالبه وجه چک و سفته چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد ؟

باتوجه به قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال به عهده شورای حل اختلاف  می باشد

۷۲)اگر دارنده چک پس از صدور حکم راجع به وصول طلبش از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

باتوجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صورتیکه دارنده چک به میزان خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

۷۳)در مطالبه مهریه دادگاه صالح چه دادگاهی است ؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است.

۷۴)دعاوی تا سقف چه مبلغی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟

بیست میلیون تومان

۷۵)اگر چند فقره چک وجود داشته باشد که مبلغ هر کدام زیر پنج میلیون بلاشد در صلاحیت کدام مرجع است ؟

چک ها تجمیع شده و اگر بالای  بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد در غیراینصورت در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

۷۶)در صورتیکه در روی سفته محل پرداحت خالی باشد مرجع صالح کدام دادگاه است ؟

در اینصورت مرجع صالح  برای رسیدگی را می توان براساس محل ایجاد تعهد یا محل اقامت خوانده تعیین کرد.

۷۷)شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد به کدام مرجع ارسال شود ؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدا در دادگاه عمومی بخش مطرح  می شود

۷۸)درصورتی که در روی سفته ،محل پرداخت خالی باشد مرجع صالح کدام دادگاه است ؟

در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی را می توان براساس محل ایجاد تعهد یا محل اقامت خوانده تعیین کرد.

۷۹)شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود ؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری می باشد.

۸۰)شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود ؟

دئر حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدا دردادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

۸۱)درصورتی که در مطالبه نفقه خوانده مجهول المکان باشد آیا ذمی توان براساس آدرس خواهان دادگاه را تعیین کرد؟

بله ،براساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ،زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه ی غیرمنقول باشد.

۸۲)در خصوص درخواست ابطال شناسنامه اگر محل اقامت خواهان تهران باشد ولی محل اقامت خوانده شهرستان باشد مبنای صلاحیت برچه اساسی می باشد؟

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

۸۳)کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای ضررو زیان ناشی از جرم صالح می باشد ؟

دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

۸۴)مرجع صالح برای طرح درخواست اعسار کدام دادگاه است ؟

دادگاه صادرکننده ی حکم ،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد

۸۵)دادخواست صدور اجرائیه به کدام دادگاه ارسال می شود؟

صدور اجرائیه به همان دادگاه صادر کننده حکم که درخواست صدور اجرائیه برای آن شده است ،ارسال می شود.

۸۶ )اگر صادرکننده ی چک فرد نظامی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل کدام دادگاه  است؟

چون عمل فرد صدور چک بوده و جز اعمال نظامی نمی باشد پس مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی است

۸۷)در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به که دادنامه تجدیدنظر دارد مرجع صالح به رسیدگی کجاست ؟

طبق ماده ۲۰ قانون اعسار مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

۸۸)کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی خانواده شهدا است ؟

دادگاه خانواده شهدا

۸۹)درداخواست اعسار آدرس صادرکننده و بانک محال علیه هردو در شهرستان است ولی ضامن در تهران سکونت دارد آیا

 می توان در تهران طرح دعوی کرد؟

خیر مرجع قضایی صالح در دادخواست مطالبه وجه چک براساس محل صدورچک محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده تعیین می شود .

۹۰)اگر خوانده مجهول المکان باشد کدام مرجع صالح به رسیدگی است ؟

دادگاه محل اقامت خواهان

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *