نمونه قراداد مشاور حقوقی و وکالت

نمونه قراداد مشاور حقوقی و وکالت: ۱٫ نمونه اول قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی قرارداد زیرفی مابین شرکت………با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره……..به مدیریت جناب آقای………به نشانی……………………..که در این قرار داد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقای………. به نشانی تهران………………………………………………………………………………. که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف …