اعتیاد و جرم

اعتیاد و جرم مطالعات و تحقیقات میدانی نشان داده که رفتارهای بزهکارانهٔ ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، امری اجتناب ناپذیر است. میزان اعمال بزهکارانهٔ معتادان بسیار زیاد و متنوع میباشد. مثلا‏‎ً در آمریکا میزان جرایم سالانهٔ معتادان بیش از ۵۰ میلیون مورد بوده است. بیشتر این جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر …