قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۵۷۷۰ ۲۵/۶/۱۳۶۳ وزارت دادگستری باستنادتبصره ۱قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با …

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی شماره ۲۰۲۳/۲۱/۷۹ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی به شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ به استناد ماده ۲۰آئین نامه داخلی این شورا ارسال می گردد۰ مدیرکل دفتر شورای نگهبان – ابراهیم …

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تشکیلات کمیسیون ماده ۱- تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد۰ الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلا از نمایندگان خواهد بودو طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه می نماید۰ …

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شماره ۱۰۴۱۵۱۶/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی ، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره …

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۶۵۸۴۴ – ۲۶/۸/۱۳۵ وزارت کشور لایح قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۲۰/۸/۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد . نخست وزیر فصل اول – کلیات : ماده ۱- به منظور اظهار نظر نهایی درباره …

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شماره ۳۰۶۳/۱ ۲۴/۵/۱۳۶۸ دولت محترم جمهوری اسلامی بدین وسیله متن تجدید نظر شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وسیله ی شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول وتایید ملت عزیز ایران نائل گردیده …