قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۴۵۷۷۰ ۲۵/۶/۱۳۶۳ وزارت دادگستری باستنادتبصره ۱قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزارو سیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با …

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی شماره ۲۰۲۳/۲۱/۷۹ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی به شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ به استناد ماده ۲۰آئین نامه داخلی این شورا ارسال می گردد۰ مدیرکل دفتر شورای نگهبان – ابراهیم …

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تشکیلات کمیسیون ماده ۱- تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد۰ الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلا از نمایندگان خواهد بودو طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه می نماید۰ …

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شماره ۱۰۴۱۵۱۶/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی ، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره …

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماره ۶۵۸۴۴ – ۲۶/۸/۱۳۵ وزارت کشور لایح قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۲۰/۸/۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد . نخست وزیر فصل اول – کلیات : ماده ۱- به منظور اظهار نظر نهایی درباره …

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸

اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شماره ۳۰۶۳/۱ ۲۴/۵/۱۳۶۸ دولت محترم جمهوری اسلامی بدین وسیله متن تجدید نظر شده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وسیله ی شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول وتایید ملت عزیز ایران نائل گردیده …

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم

پرسش ها و پاسخ های متداول حقوقی – بخش سوم ۶۱)جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته چه مدارکی باید از خواهان دریافت گردد؟ برای مطالبه وجه سفته ،دلایل و منضماتی ازجمله تصویر مصدق سفته ،ظهر سفته ،و تصویر مصدق واخواست نامه باید ارائه گردد. ۶۲)در دعوی مطالبه وجه سفته برای تعین میزان خواسته چه معیارهایی …

اصول ۱۷۷ گانه‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصول ۱۷۷ گانه‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول‌: اصول کلی‌ اصل ۱- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد …

قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری – بخش پنجم

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی فصل اول- کلیات ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است. تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت …