مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد. ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود: تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون …

تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی

تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی شماره ۵۴۶۲ ۵/۸/۱۳۷۲ ریاست محترم مجلی شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۲/هـ /ب مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ : موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد: از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از …

قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری – بخش دوم

بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های …